//////

POŁĄCZONE LISTEWKI

Listewki są połączone cięgłem, w sposób umożliwiający ich jednoczesne przekręcanie o określone kąty. W razie ustawienia niemal prostopadle do  Kierunku prze- pływu powietrza listewki zasłaniają rdzeń chłodnicy. Po ustawieniu listewek prawie równolegle do kierunku prze­pływu powietrza, rdzeń chłodnicy jest całkowicie odsło­nięty. Intensywność przepływu powietrza przez rdzeń chłodnicy reguluje się przez ustawianie listewek w położe­niach pośrednich. Przesłonę żaluzjową ustawia się z kabiny kierowcy za pomocą cięgła i uchwytu osadzonego w desce rozdzielczej.Roletowa przesłona chło­dnicy  jest to płat gumowanego płótna, nawinięty na wałek.Górny brzeg rolety u- sztywnia listwa meta­lowa, do której jest przymocowane cięgło elastyczne. Podczas na­wijania cięgła na bęben lub podciągania cięgła z kabiny kierowcy, ro­leta rozwija się z wał­ka i przesłania coraz większą część rdzenia chłodnicy.

PRZESŁONA CHŁODNICY

W niskiej temperaturze otoczenia regulowanie stanu cieplnego silnika przez termostat zmniej- szaiacy dopływ wody z silnika do chłodnicy może spowodować lei zamrożenie. Jednocześnie zimne powietrze przez rdzeń chłodnicy może zbyt intensywnie chłodzić silnik z zewnątrz. Dlatego też często wyposaża się chodnicę samochodową w przesłonę, która pozwala ograniczać prze- pływ powietrza przez rdzeń chłodnicy. Ze względu na wy­konanie rozróżnia się zwykle przesłony żaluzjowe i przesłony roletowe.Przesłona chłodnicy jest często sterowana za termostatu i mechanizmu uruchamiającego (np. FIAT 600). W takim przypadku przepływ wody przez chłodnicę zwykle nie jest już regulowany oddzielnym termostatem. Żaluzjowa przesłona chłodnicy  składa się z ukła­du osadzonych obrotowo pionowych .

DZIĘKI ZASTOSOWANIU

Niekiedy — w starszych samochodach — rezygnuje się ze szczelnego zamknięcia układu chłodzenia silnika, a korek wlewu chłodnicy zabezpiecza jedynie przed wypryskiwaniem chłodnicy w czasie jazdy oraz przed przedostawaniem X I Seczyszczeń mechanicznych. Nadmiar wody oraz para mogą się wówczas wydobywać z chłodnicy rurką przelewową spod korka wlewu.Dzieki zastosowaniu zbiornika kompensacyjnego, po na­pełnieniu specjalną cieczą chłodzącą układ chłodzenia wy- maga bardzo rzadko obsługi – np. tylko co każde dwa lub trzy lata eksploatacji samochodu. Wykorzystują to coraz cześciei wytwórnie samochodów, wyposażając ich silniki w plombowane układy chłodzenia, nie wymagające Hud ze strony użytkownika, iecz jedynie tzw. obsługi fabrycznej co każde 30…50 tys. km przebiegu pojazdu.

ZAWÓR WYLOTOWY

Króciec wlewowy chłodnicy jest zwykle zakrywany pokrywą zaopatrzoną w dwa samoczynne zawory, wylotowy oraz wlotowy .Zawór wylotowy otwiera się, kiedy nadciśnienie w chłodnicy przekracza 0,3…0,4 kG/cm8, a zawór wlotowy — kiedy podciśnienie w niei przewyższa około 0,2 kG/cma. Zawór wylotowy chroni rdzeń chłodnicy przed rozsadze­niem w razie przegrzania silnika. Utrzymując niewielkie nadciśnienie w układzie chłodzenia zawór wylotowy pod­wyższa temperaturę wrzenia wody do około 107 °C, a zatem nie dopuszcza do intensywnego parowania wody w razie umiarkowanego przegrzania silnika. Zawór wlotowy zabez­piecza rdzeń chłodnicy przed zgnieceniem — wskutek wytwo­rzenia się podciśnienia w układzie chłodzenia, częściowo na­pełnionym wodą, w razie szybkiego jej ostygania.

WYDAJNOŚĆ RDZENIA CHŁODNICY

Rdzeń chłodnicy o małej łub średniej wydaj­ności jest z reguły wprost wlutowany w ścianki zbiorników, górnego i dolnego.Rdzeń-chłodnicy o dużej wydajności (np. samochodu cię­żarowego) składa się często z układu wymiennych elementów, połączonych przewodami ze zbiornikami — górnym i dol­nym. Zaletą takiej konstrukcji jest łatwość naprawy chłod­nicy przez wymianę uszkodzonego elementu. Górny zbiornik chłodnicy zaopatrzony jest w króciec do przyłączania przewodu dopływowego, a zbiornik dolny w kró­ciec przewodu odpływowego. Oba zbiorniki chłodnicy są zwykle połączone sztywnymi obejmami odciążającymi, które przejmują obciążenia mechaniczne i tym samym za­bezpieczają rdzeń przed nadmiernymi naprężeniami.
Warto przeczytać
Słowa kluczowe
Samochody Skody z salonu we Wrocławiu
Polecane